Созополски семинари по творческо писане

Кандидатстване


СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ, 13–17 юни 2019: ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА Писане за имиграцията

Фондация "Елизабет Костова" приема кандидатури за участие в дванайсетото годишно издание на Созополските семинари по творческо писане, което ще се проведе между 13 и 17 юни 2019 г. в античния Созопол, България.

За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорeщи страни, включващи, но неограничени до Австралия, Ирландия, Обединеното кралство и САЩ. Приемат се художествени текстове в жанра на романа и разказа. Няма изискване текстовете да са на тема имиграция.

За участие в семинара ще бъдат допуснати общо десет кандидати. Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще бъдат селектирани за участие като курсисти, стипендианти на програмата. Фондация "Елизабет Костова" ще осигури техните храна, настаняване и транспорт в страната, за времето им на участие в семинара. На петте англоезични участници, пътуващи от чужбина, ще бъдат възстановени 50% от разходите за международен транспорт.

Участниците в програмата ще бъдат представени в София между 18 и 19 юни 2019 г. в рамките на фестивалната платформа СтолицаЛитература, която Фондация "Елизабет Костова"  ще организира в българската столица за единайсета поредна година.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Изтъкнат англоезичен гост-лектор:
КРИСТОФЪР КАСТЕЛАНИ (САЩ), автор на художествена и нехудожествена литература, включително четири романа: A Kiss from Maddalena (2003), The Saint of Lost Things (2005), All This Talk of Love (2013), Leading Men (предстои да излезе през 2019), и сборник с есета върху писането като занаят: The Art of Perspective: Who Tells the Story (2016); творчески директор на Grub Street, водещ независим център по творческо писане в САЩ.  Пълна информация за Кристофър Кастелани можете да намерите тук.
 
Инструктор, англоезична работна група:
АНДРЮ КОУАН (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО), автор на художествена и нехудожествена литература, включително пет романа: Pig (1994), Common Ground (1996), Crustaceans (2000), What I Know (2005), Worthless Men (2013), и наръчник по творческо писане: The Art of Writing Fiction (2015); професор по творческо писане и ръководител на програмата по творческо писане в Университета на Източна Англия, Обединено кралство. Пълна информация за Андрю Коуан можете да намерите тук.

Българоезичен гост-лектор: 
КАПКА КАСАБОВА (БЪЛГАРИЯ/ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО), автор на три книги с поезия, романа Вила Пасифика (2011), както и на биографичните книги Улица без име (2008), Дванайсет минути любов: история с танго (2011) и Граница: пътуване до ръба на Европа (2017). Пълна информация за Капка Касабова можете да намерите тук.

Инструктор, българоезична работна група:
ВИРГИНИЯ ЗАХАРИЕВА (БЪЛГАРИЯ), автор на романа 9 зайци (2008), сборниците с поезия Етюди за една ръка (2018) и Виргинии (2011), както и сборника с есета Милостта на малките огледала (2009). Пълна информация за Виргиния Захариева можете да намерите тук.
 
Очаквайте скоро пълен списък с всички панелисти в програмата през 2019 г.  
 

ПРОГРАМА:

Програмата на семинара включва уъркшопове, индивидуални консултации, кръгли маси, лекции и четения. Уъркшоповете по творческо писане са предназначени за курсистите, допуснати до участие в програмата, като се осъществят в две езикови групи, българска и англоезична, които работят самостоятелно и съвместно, под ръководството на утвърдени инструктори. Във времето за индивидуални консултации, участниците могат да зададат въпроси и да получат обратна връзка от преподавателите и панелистите в програмата. Кръглите маси и редакторските панели се осъществяват с участието на утвърдени редактори, издатели и международни литературни професионалисти, като засягат теми от сферата на превода, книгоиздаването и цялостния жизнен цикъл на книгата. Лекциите по творческо писане, изнесени от български и англоезичен писател със световен ранг, имат за цел, както да запознаят участниците и публиката с личностния писателски опит на съответния автор, така и да предадат успешни писателски практики при заниманието с литература като занаят и професия. В рамките на литературните четения, участниците и преподавателите в програмата представят пред публика свои авторски текстове.

КАНДИДАТУРА:

I. ОБЩИ ПРАВИЛА И НАСОКИ:
1) Всеки кандидат може да избере дали да кандидатства за участие в българоезичната или англоезичната група от писатели-курсисти, стипендианти на програмата, като изпрати попълнен електронен формуляр за кандидатстване и всички задължителни материали към него, подготвени изцяло на един от двата езика.
2) Всеки кандидат има право да изпрати само една кандидатура – не се приемат кандидатури от един и същи кандидат, подадени в двете езикови групи. На български кандидати, пишещи и на английски език, се препоръчва да кандидатстват за участие в българоезичната група в англоезичната група се получават кандидатури от цял свят и конкуренцията е значително по-голяма.
3) Не се приемат кандидатури, включващи съавторски текстове и друг вид съвместни материали за кандидатстване – програмният формат на семинара и петте места, определени за курсисти във всяка от двете езикови групи, не допускат кандидатите, одобрени за участие в тях, да са кандидатствали с несамостоятелни авторски материали, в т.ч. нито за едно, нито за две (или повече) от петте места.
4) Владеенето на противоположния език не е задължително – програмата е с осигурен превод на български и английски език. 
5) Кандидатите могат да бъдат публикувани или непубликувани автори. Кандидатите могат да кандидатстват с публикувани и/или непубликувани текстове, но трябва да разполагат с авторски художествен материал, който имат готовност да усъвършенстват и развиват.
6) Няма ограничения относно възрастта на кандидатите, с изключение на непълнолетни лица – възрастта на пълнолетие в България е навършване на 18-годишна възраст. Моля, имайте предвид, че възрастта на пълнолетие може да бъде различна за кандидати, които не са от България, в зависимост от тяхната страна и националност. Кандидатите трябва да имат силна мотивация да развиват и професионализират своите писателски умения и техники.
7) Селекцията се осъществява от българоезична и англоезична комисия, чиито представители разглеждат и оценяват художествената стойност на пробните текстове на езика, на който са подадени, както и потенциала на кандидатите, на базата на биографичната бележка, мотивационното писмо и препоръката.
8) Участието в изданията на годишния семинар по творческо писане с фокус художествена литература е еднократно. Кандидати, участвали в предишни издания на семинара по художествена литература, нямат право да кандидатват отново. Кандидати, неодобрени за участие в предходни издания на конкурса, могат да кандидатстват повторно.

II. МАТЕРИАЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатствате, трябва да попълните електронен формуляр за кандидатствате и да прикачите към него следните задължителни приложения 1), 2) и 3), подготвени предварително:
1) Професионална биография (кратка биографична справка, не CV): включва степен на придобито образование, художествени публикации, писателски конкурси, награди, участия в резидентски програми, публични четения, текст-пърформанси и пр., ако кандидатът има такива (максимум 300 думи).
2) Мотивационно писмо: описва писателските проекти, върху които кандидатът работи в момента, дейностите, в които се надява да вземе участие по време на семинара, аргументира желанието му за участие в семинара като обяснява как програмата ще допринесе за развитието на писателските му умения (максимум 1 страница).
3) Пробен художествен текст: текст в художествена проза, който представлява откъс от роман или разказ/и (минимум 10, максимум 20 печатни страници: по 1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 18 000 и 36 000 знака общо; форматиран в шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта и запазен като файл с разширение ".doc"/".docx").
– При кандидатстване с откъс от роман, прилага се последователна и логически свързана цялост, която не представлява компилация от различни части в книгата.
– При кандидатстване с повече от един разказ, разказите се подреждат от кандидата в желаната от него последователност и се записват в един файл.

– Текст под изисквания минимален обем не се допуска до разглеждане – счита се недостатъчен за определяне на художествената стойност на кандидатурата. Текст над изисквания максимален обем не се допуска до разглеждане – счита се, че кандидадът не е могъл да изготви кандидатурата си спрямо техническите изисквания на конкурса и не е проявил уважение спрямо времето, което ще бъде отделено за разглеждане на неговата кандидатура.
4) В допълнение към електронния формуляр за кандидатстване се изисква препоръка, адресирана и изпратена от препоръчителя по ел. поща до Фондация "Елизабет Костова". Препоръчителят изпраща препоръката преди изтичане на крайния срок на конкурса на ел. поща: silieva[at]ekf.bg.
Препоръката следва да бъде от авторитет в полето на литературата – в т.ч. преподавател, писател, редактор, преводач, литературен агент, издател, критик, професонален читател, литературен блогър и пр., като в нея той излага защо препоръчва дадения кандидат за участие в семинара, аргументирайки се с негови текстове, които познава, и посочва по какъв начин участието на кандидата в семинар по творческо писане би допринесло за по-нататъшното му професионално развитие като писател.
– Не се приемат препоръки от преподаватели, панелисти и литературни професионалсти, обявени за участници в съответното издание на конкурса, от членове на Управителния съвет на Фондация "Елизабет Костова" и от служители на организацията.
– Достоверността на препоръките подлежи на верификация. Не се приемат фалшиви препоръки.

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се типове файлове с разширение: ".doc"/ ".docx".

КАНДИДАТСТВАНЕ:

ВХОД В ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Запознах се с правилата, насоките и материалите за кандидатстване в конкурса. Искам да вляза в електронната система, да попълня своя формуляр за кандидатстване, да прикача задължителните приложения към него и да изпратя своята кандидатура.
  Приемат се единствено кандидатури, получени през електронната система за кандидатстване. Достъпът е свободен. Няма такса за регистрация в системата и участие в конкурса.

КРАЕН СРОК:

25 февруари (понеделник) 2019 г., 10:00 ч. (UTC+2:00, EET)

Текущо местно време в София, България:

Изпратете своята кандидатура преди крайния срок. Ако закъснеете, електронната система за кандидатстване ще бъде изключена и няма да можете да подадете кандидатура.
☛ Ако се намирате в различна часова зона, проверете тук Вашето точно време, отговарящо на крайния срок за кандидатстване (в полетата отляво въведете 10:00, Sofia, във долното поле отдясно – своето местонахождение).

ПОТВЪРЖДЕНИЕ:

При завършена електронна процедура по кандидатстване ще получите автоматично генерирано потвърждение по ел. поща, изпратено от sozopolfictionseminars[at]ekf.bg, на ел. адрес, който сте въвели във формуляра за кандидатстване. След като изпратите своя формуляр за кандидатстване, проверете електронната си поща. В полученото съобщение ще откриете линк към изпратения от Вас формуляр за кандидатстване, който ще имате възможност да прегледате или редактирате. Формулярът ще бъде достъпен за редакция до изтичане на крайния срок за кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ:

Одобрените участници и финалистите ще бъдат уведомени за статуса на тяхното допускане до участие по ел. поща до 1 април 2019 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на уебстраницата на Фондация "Елизабет Костова" не по-късно от 5 април 2019 г.

КОНТАКТ:

При въпроси, свързани с процедурата за кандидатстване и семинара, изпратете писмено запитване до Симона Илиева, координатор на Фондация "Елизабет Костова", на ел. поща: silieva[at]ekf.bg. Тема на съобщението: "Созополски семинари – 2019".
Всички кандидати, изпратили писмено запитване най-късно до ден преди крайния срок ще получат отговор по ел. поща. Поради големия брой препоръки и запитвания, пристигащи в последната седмица преди изтичане на крайния срок за кандидатстване, съветваме кандидатите да не подготвят своите кандидатури и да не изпращат своите запитвания в последния момент.
 
Дванайсетото издание на Созополските семинари по творческо писане (2019) на Фондация "Елизабет Костова" ще бъде осъществено с подкрепа от Фондация "Америка за България" и Луис Рот Ендаумънт.

Визия © A Team, 2018
Copyright © 2007 - 2019 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени